Cum public un studiu?

INFORMAȚII GENERALE PENTRU REDACTAREA STUDIILOR

I. Următoarele norme de redactare au fost create ca un îndrumar în elaborarea corectă, uniformă, neechivocă a unui studiu teologic, în vederea publicării acestuia în Revista „Teologie şi viaţă”. Respectarea întocmai a acestora face posibilă pregătirea editorială a textului fără imixtiunea redactorului în conţinutul de idei al articolului.

Primul criteriu de eligibilitate al unui articol este fondul acestuia. Un articol clar, riguros, în conformitate cu doctrina ortodoxă, bine documentat, respectând principiile teologice şi cele academice este acceptat cu prioritate pentru publicare.

II. Responsabilitatea faţă de reflecţiile, opiniile sau tezele lansate, faţă de corectitudinea doctrinară a enunţurilor, precum şi faţă de unele atitudini critice revine în totalitate autorului. Ele nu reprezintă punctul de vedere al redacţiei Editurii Doxologia sau al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Articolele trimise la redacţie de doctoranzi trebuie însoţite de recomandarea unui profesor universitar.

III. Autorii studiilor acceptate pentru publicare vor fi anunţaţi prin E-mail.
Articolele „în aşteptare” sunt texte care nu se potrivesc tematicii numărului de revistă în lucru și care rămân în atenţia editorului în vederea unei proxime publicări. Daca nu sunteţi de acord cu acest lucru, vă rugăm ca, odată cu trimiterea materialelor, să precizaţi data limită până la care sunteţi de acord cu publicarea.
Editura îşi rezervă dreptul de a nu publica materialele care nu se potrivesc politicii editoriale a revistei sau nu corespund acestor norme de redactare, precum şi dreptul de a nu justifica nepublicarea unui studiu. Materialele nepublicate nu se returnează autorilor.

IV. Vă rugăm să ne informaţi dacă studiul dumneavoastră a mai fost publicat în forma prezentată sau într-o formă asemănătoare, sau dacă a fost acceptat pentru publicare într-o altă revistă.

V. Studiul trimis spre publicare trebuie să fie însoţit de câteva date personale ale autorului, date care să facă facilă comunicarea cu redactorul coordonator al revistei:
-     numele şi prenumele, profesia şi/sau titlul academic;
-     afilierea instituțională;
-     E-mail sau adresa poştală de corespondenţă;
-     număr de telefon.

CRITERII DE REDACTARE

a. Criterii generale:
Titlul trebuie să exprime, într-o formă succintă şi corectă, conceptul la care se referă articolul.
Toate studiile în limba română trebuie scrise cu diacritice.
Corpul lucrării va fi redactat în Times New Roman, caracter de 14, cu diacritice, spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta. Notele bibliografice vor fi scrise în Times New Roman, caracter de 10, spaţiere la un rând. Notele bibliografice vor fi inserate automat.

Studiul nu va depăşi 20 de pagini, într-un format al paginii cu margini de:
- stânga 2,5 cm;
- dreapta 2 cm;
- sus 2 cm;
- jos 2 cm.

b. Criterii secundare:
În textul studiului, titlul unei opere literare va fi scris italic, fără ghilimele.
Nu se folosesc majuscule pentru a scoate în evidenţă un cuvânt sau un fragment. În astfel de cazuri se vor folosi caracterele cursive (italic).
Scriem cu „â” şi cu „u” (în cazul „sunt”), „nici un”, respectiv „nici o”.
Numele unui sfânt va fi cel cunoscut la nivel larg în Biserică şi în teologia românească, fără a fi abreviat (Ex.: Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Teologul).
Citatele vor fi scrise între ghilimele româneşti („…”), nu italic. În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare: «…». Alte forme de ghilimele sunt considerate incorecte.
După semnele de punctuaţie (punct, virgulă, semnul exclamării ş.a.) se lasă un spaţiu liber, înainte de ele nu. În interiorul parantezelor nu se lasă spaţii libere, dar în exterior da. Excepţie fac punctele din interiorul unei abrevieri (î.Hr., ş.a.).
Utilizaţi doar abrevieri standard.
„Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române” va fi citată în notele de subsol ca EIBMBOR. Celelalte edituri vor fi menţionate fără abrevieri (Ex. Editura Doxologia).
În corpul studiului, notele vor fi înainte de ultimul semn de punctuaţie (1. // 2; // 3? // 4! //), însă imediat după ghilimelele unui citat („...”5.). În cazul unui text care este în întregime un citat, ghilimelele vor fi după ultimul semn de punctuaţie, dar înainte de notă („...?/!/.”5).
Paginile vor fi numerotate consecutiv, numerele arabe fiind plasate în colţul din dreapta jos al fiecărei pagini.
Documentarea studiului, apelul la literatura biblică şi patristică, relevanţa notelor bibliografice pentru evoluţia demonstrării tezelor denotă calitatea cercetării. Sursele de documentare pot fi :
-     Sfânta Scriptură şi scrierile Părinţilor Bisericii (colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”);
-     lucrări de specialitate, enciclopedii, dicţionare, monografii etc.
-    materiale disponibile pe internet (în acest caz informaţia trebuie verificată sau dublată de o altă trimitere bibliografică).
Nu folosiţi în studiul dumneavoastră citate ale căror surse nu le puteţi preciza.

În ceea ce priveşte prescurtările revistelor şi colecţiilor de specialitate în limbi străine se va face apel la cele din IATG2 (Internationales Abkurzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete), Walther de Gruyter, Berlin, New York, 1992), cu indicarea acestora la sfârşitul articolului.
Pentru bibliografia românească se pot utiliza prescurtările clasice (O = Ortodoxia; ST = Studii Teologice; MA = Mitropolia Ardealului; RT = Revista Teologică etc.), cu menţionarea expresă, într-o primă uzanţă, a titlului complet.

Se solicită şi o uniformizare de citare în cadrul pasajelor biblice ce însoţesc citatele, conform normelor de citare a textelor din Sfânta Scriptură.

Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie pot fi consultate următoarele lucrări: Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001; Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, ediţia a III-a revăzută, Editura Comunicare.ro, 2005.

NORME DE CITARE BIBLIOGRAFICĂ

Notele bibliografice se folosesc în articole pentru a indica sursa unei anumite informaţii sau pentru a da unele detalii care ar incomoda lectura dacă ar fi intercalate în text.

I. Citarea unei cărţi:
I.1. La prima citare:
- Prenumele şi Numele autorului/autorilor sau îngrijitorului ediţiei (ed./eds.). Numele ierarhilor va fi precedat de †; cel al celorlalţi clerici va fi precedat de menţiunea: ierom., ierod., pr., diac. etc. De asemenea, titlurile universitare vor fi scrise cu litere mici (prof. dr., conf., asist. etc).
- Titlul şi subtitlul operei (italic);
- volumul (vol.);
- în colecția: în col. Titlul colecţiei;
- numărul ediţiei (ediţia a X-a);
- Editura (fără prescurtări);
- locul ediţiei sau sine loco (s.l.);
- data editării sau sine anno (s.a.);
- pagina sau paginile (p./pp.).
Atenţie! Cu scriere cursivă (italic) se redactează doar titlul şi subtitlul volumului. Toate celelalte informaţii bibliografice se vor redacta cu literă dreaptă, obişnuită. Numele și prenumele autorului nu se scrie cu CAPS.
Ex.: Constantin Cucoş, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999, pp. 15-17.

I.2. La următoarea citare:
Prenumele şi Numele autorului/autorilor, Titlul prescurtat…, p.
Ex.: Constantin Cucoş, Educaţia religioasă…, p. 94.
Abrevierea titlului va fi păstrată identic de fiecare dată când o folosim.
 

II. Citarea articolelor publicate în periodice:
- Prenume Nume (respectând aceleaşi reguli ca mai sus);
- Titlul articolului (ghilimele);
- în Numele revistei (italic);
- serie, volumul sau tomul cu cifre romane;
- anul apariţiei (cu cifre romane), anul (cu cifre arabe). În cazul unui ziar, se va menţiona şi data apariţiei;
- paginile articolului (p./pp.).
Ex.: I. Hausherr, „La méthode d'oraison hésychaste”, în Orientalia Christiana, anul IX (1927), nr. 2, pp. 102-103.

III. Citarea unor studii/capitole în lucrări colective:
- Prenume Nume (respectând aceleaşi reguli ca mai sus);
- „Titlul studiului/capitolului” (drept);
- în
- numele îngrijitorului ediţiei (ed. sau coord.);
- Titlul volumului colectiv (italic);
- Editura (fără prescurtări);
- locul ediţiei sau sine loco (s.l.);
- data editării sau sine anno (s.a.);
- pagina sau paginile (p./pp.).
În cazul unei lucrări cu mai mult de trei autori, se va menţiona prenumele şi numele coordonatorului volumului (coord.)/ editorului (ed.) sau doar ale primului autor, urmat de „et alii” (drept).
Ex.: Radu Preda, „Cultura dialogului sau despre o altă relaţie Biserică-stat”, în Cristian Bădiliţă (ed.), Nostalgia Europei. Volum în onoarea lui Alexandru Paleologu, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pp. 148-163.

IV. Citarea surselor electronice:
Prenumele Numele autorului, Titlul articolului electronic, în: sursa de internet.
Din cauza faptului că multe situri web îşi modifică în mod constant conţinutul, se va menţiona în citare şi data la care a fost accesată adresa URL.

EXPEDIEREA ARTICOLELOR

Studiul va fi trimis la redacţie în format Word.
Textele în greacă sau ebraică, precum şi cele cu caractere speciale vor conţine toate semnele grafice necesare (accente, spirite, vocale etc.). Fonturile speciale utilizate vor fi trimise, împreună cu textul articolului, redacţiei.
Pot fi inserate imagini (fotografii, icoane, hărţi etc.) doar atunci când acestea aduc informaţii relevante pentru articol. În acest caz, autorul va specifica sursa imaginilor, dacă deţine sau nu drepturile de autor asupra acestora.

Fiecare studiu va fi însoţit de un abstract (rezumat) de 100-150 de cuvinte (aprox. 10-15 rânduri) şi de 5-7 cuvinte cheie. În abstract nu utilizaţi abrevieri, note de subsol sau referinţe bibliografice.
Titlul, abstractul şi cuvintele cheie (în limba română) vor fi traduse de autor într-o altă limbă decât cea în care a fost redactat studiul, de preferinţă într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză).

Materialul ştiinţific va fi trimis în format electronic, astfel:
1. prin Email
- ca attachment, pe adresa de E-mail a redactorului coordonator: gabriel.pistea@mmb.ro
sau pe adresa Revistei „Teologie şi Viaţă”: contact@teologiesiviata.ro
sau
2. prin poştă (pe CD/DVD), la adresa:
Mitropolia Moldovei si Bucovinei
Editura Doxologia
Str. Cuza Voda nr. 51
700038 - Iaşi, Romania